متن آهنگ ای کاش سعید ترابی

متن آهنگ ای کاش سعید ترابی

ای کاش نگاه تو نگاه گذری بود غیر از تو مرا کاش که کار دگری بود
بی طاقت و دل مرده و باران به چشمم
ای کاش ای کاش که این بی خبری خوش خبری بود
کجا روم کجا کجا به من بگو چرا چرا گذشته ای ز ماجرا ای یار
قدم قدم نفس نفس تمام این جهان قفس فقط تو باش همین و بس ای یار
دلم همیشه بی قرار کلافه ام از انتظار مرا به یاد خود بیار ای یار
من به لب رسیده بی تو جانم رسیده غم به استخوانم جهنمی شده جهانم
تو قشنگ ترین غم و عذابی سوال تلخ بی جوابی دلیل من برای خوابی

سعید ترابی

نگاه بی پناه من مهم ترین گناه من درست و اشتباه من ای عشق
بر آسمان من بمان چه خاطرات بیشمار نمیکند ز من فرار ای عشق
من به لب رسیده بی تو جانم رسیده غم به استخوانم جهنمی شده جهانم
تو قشنگ ترین غم و عذابی سوال تلخ بی جوابی دلیل من برای خوابی