متن آهنگ اشتیاق حسین حقیقی

متن آهنگ اشتیاق حسین حقیقی پر کشیده روح ایمان در میان جمع یاران شهر ما را کرده آذین شور جشن نیمه شعبان ای که هستی ماه تابان یوسف در راه کنعان سرزمین خاکی ما پیش پایت شد گلستان عطر نرگس در میان…