متن آهنگ اسب وحشی امیر عظیمی

متن آهنگ اسب وحشی امیر عظیمی چه زیبا میشود شبهای من وقتی که میخندی تویی که در کتاب آفرینش بی همانندی تمام زندگی را خط به خط خواندی برای من همان روزی که بر حجم تن من سایه افکندی شبیه…