متن آهنگ اشتیاق حسین حقیقی

متن آهنگ اشتیاق حسین حقیقی

حسین حقیقی

پر کشیده روح ایمان در میان جمع یاران
شهر ما را کرده آذین شور جشن نیمه شعبان
ای که هستی ماه تابان یوسف در راه کنعان
سرزمین خاکی ما پیش پایت شد گلستان
عطر نرگس در میان کوچه ها امشب تنیده
مژده ای یاران عاشق یوسف زهرا رسیده
عطر نرگس در میان کوچه ها امشب تنیده
مژده ای یاران عاشق یوسف زهرا رسیده

روحم از جان دل بریده تا ثریا پر کشیده
ماه کامل شد نمایان انتظارم سر رسیده
پر کشیده دل به سویش سر کشیده از سبویش
چشم عاشق بسته احرام در طواف خال رویش
عشق یا رب های من را سوی میخانه کشیده
مژده ای یاران عاشق یوسف زهرا رسیده
عشق یا رب های من را سوی میخانه کشیده
مژده ای یاران عاشق یوسف زهرا رسیده